Každý člen panelu POPULACE.cz souhlasí s níže uvedenými pravidly a podmínkami, které se registrací zavazuje respektovat a dodržovat. Tento souhlas je nezbytný pro členství v panelu POPULACE.cz. V případě jakéhokoliv porušení pravidel, si vyhrazuje agentura Ipsos (dále jen Agentura) právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.

Pravidla členství

 1. Zaregistrováním se člen panelu zavazuje dodržovat pravidla a podmínky spolupráce, která jsou popsána níže.
 2. Členem panelu POPULACE.cz se může stát pouze osoba trvale žijící na území České republiky starší 15 let.
 3. Pro plnohodnotné členství musí člen panelu po zaregistrování vyplnit údaje v povinné sekci a údaje potřebné pro zasílání odměn.
 4. Ostatní sekce v profilu jsou nepovinné – jejich vyplněním se však zvyšuje šance na zařazení do vhodných výzkumů.
 5. Údaje, které o sobě člen panelu uvedl, musí být telefonicky ověřeny.
 6. Standardní odměny za výzkumy se pohybují v rozmezí 10 – 50 Kč za jeden dotazník, jejich výše se odvíjí od délky a složitosti výzkumu.
 7. Odměny jsou zasílány automaticky, a to vždy v průběhu ledna, dubna, července a října.
 8. Agentura si vyhrazuje právo nepřipsat odměnu, která je chybně nastavena a je tedy zjevně vyšší (např. 10x) než odměna standardní.
 9. Některé dotazníky nemusejí být kompatibilní na všech mobilních zařízeních, Agentura se tuto skutečnost snaží uvádět ve většině pozvánek k výzkumům.
 10. Členství v panelu je dobrovolné a každý člen má právo bez udání důvodu kdykoliv spolupráci ukončit, bez jakýchkoliv sankcí či postihů.

Člen panelu souhlasí s následujícími podmínkami členství

 1. Člen panelu potvrzuje, že údaje, které o sobě uvedl, jsou pravdivé.
 2. Člen panelu souhlasí s tím, že kdykoliv mohou být jeho údaje telefonicky ověřeny a v případě jejich nesouladu, může být neprodleně vyřazen bez nároku na odměny.
 3. Člen panelu potvrzuje, že v panelu POPULACE.cz má zaregistrovaný pouze jeden účet.
 4. Člen panelu bere na vědomí, že může být zařazen do partnerských výzkumů. Agentura není zodpovědná za chyby v těchto výzkumech, zavazuje se však tyto chyby neprodleně řešit.
 5. Člen panelu rozumí, že jakékoliv informace, které se v průběhu dotazování dozví, jsou důvěrné. Souhlasem se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumy dozví, a to včetně jejich obsahu.
 6. Člen panelu dále souhlasí, že nebude žádným způsobem pořizovat a ani šířit jakékoliv materiály obsažené ve výzkumech, které obdrží (tj. obrázky, text, audio, video).
 7. Člen panelu potvrzuje, že nebude po ostatních členech panelu vyžadovat přihlašovací údaje a zneužívat jejich účty.
 8. Člen panelu rozumí, že v případě, kdy došlo k porušení těchto podmínek a pravidel, vyhrazuje si Agentura právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.